Välkommen till
Samordningsförbund Gävleborg!

Vi arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Syftet är att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Samordningsförbund Gävleborg är ett länsförbund. 
Förbundets medlemmar utgörs av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg samt länets kommuner: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Medlemmarna har möjlighet att söka samverkansmedel för utvecklingsinsatser från förbundet. 
Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det är minst två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Samtliga parter ska aktivt bidra i arbetet. 

Följ gärna oss på Facebook.

Banner Facebook 362


FINSAM -Tillsammans gör vi skillnad!

En kortfilm om Finsam och samordningsförbund.

Ska Rmavbild 2020 04 27 Kl 151201

Se filmen här (länk till Youtube)

Rubrik Logga Isk

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet  efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter. 
 Logo Bara Text

  

Stoppa Va Ldet Webb 

NYHETER

Ny väg till innovativa välfärdslösningar genom sociala företag!

SKR har skrivit en handbok tillika inspirationsbok för kommuners och regioners möjligheter till samverkan med sociala företag. Handboken har tagits fram inom ramen för ett projekt som SKR driver med medel från Tillväxtverkets strategiska utlysning med koppling till regeringens strategi för sociala företag.

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället.

Handboken innehåller konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan med sociala företag kan utvecklas och bedrivas. Handboken har tagits fram av SKR inom ramen för ett projekt finansierat av Tillväxtverket.

Bild Handbok om samverkan med sociala företag SKR 2020-09

Grey Linenns

Du kan ladda ned handboken - Ny väg till innovativa välfärdslösningar i pdf format här.

 

 

Brukarinflytande - en nyckel till god välfärd!

För framgångsrik samverkan inom välfärd och för att våra gemensamma insatser ska komma till nytta för medborgare med behov av samordnat stöd är individens delaktigeht och synpunkter av stor vikt.

Under senare år har intresset och engagemanget för brukarmedverkan och brukarinflytande inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsinsatser ökat. När vi talar om brukarmedverkan utgår vi från det inflytande och den delaktighet som brukare, klienter, patienter och anhöriga erbjuds inom vård, omsorg och andra samhällsinstanser.

Det finns tydliga bestämmelser om brukarmedverkan i flera författningar, såväl på individnivå som på systemnivå; I Socialtjänstlagens, i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och i Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om den enskildes medverkan. Förutom att brukarmedverkan tydliggörs i lagstiftningen finns andra argument som förs fram i forskning och praktik.

Samordningsförbund Gävleborg arbetar på flera områden för att öka individens delaktighet och vill därför uppmärksamma  det arbete som Region Gävleborg gör för ökat brukarinflytande.

Region Gävleborg vill bli bättre på att skapa inflytande och delaktighet för personer med egen erfarenhet. Ett sätt är en ökad dialog med länets brukarorganisationer.

Grey LinennsLäs mer på Region Gävleborgs webbsida om Brukarinflytande - psykisk hälsa:
https://www.regiongavleborg.se/brukarinflytande

Nu är Insatskatalogen öppen!

Nu är vi äntligen igång efter höstens och vinterns arbete och vi vill rikta ett stort tack till alla som varit inblandade på olika sätt.

Vi önskar att information om Insatskatalogen sprids så mycket som möjligt! Meddela kollegor och fundera på hur informationen också kan spridas till privatpersoner. Samordningsförbundet kommer gärna och informerar och visar funktioner i Insatskatalogen för medarbetare.

Lycka till med användandet av Insatskatalogen!!

Insatskatolog Bo Rja Ha R 2

Grey Linenns
Förbundskansliet finns tillgängliga för frågor och  dialog för utvecklingen och tillämpning av insatskatalogen.se.