Avslutade insatser 

Samordningsförbund Gävleborg har sedan start finansierat ett antal insatser och aktiviteter.
Nedan har vi samlat ett urval av avslutade insatser med rapporter, utvärderingar jämte dokumentation.

2020

Ökad kompetens för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande 2016-2020

Målgruppen för den finansiella samordningen står ofta långt ifrån arbetsmarknaden och kan behöva särskilt anpassade arbetsplatser för att kunna få och behålla ett arbete. Arbetsintegrerande sociala företag - ASF kan fungera som en sådan arbetsplats.
Syftet med insatsen var att öka kompetensen hos förbundets parter om ASF för att öka nyttjandegrad av företagens tjänster med målet om en ökad integration på arbetsmarknaden.

Övergripande målsättning för insatsen
- Att öka kunskapen om ASF hos förtroendevalda och tjänstemän inom offentlig sektor.
- Att göra ASF känt på övergripande nivå hos förbundets parter.
- Att bidra till utveckling av hållbara stödstrukturer för ASF på lokal och regional nivå.
- Att stödja utveckling av nyttjandegraden av individuella placering för rehabilitering, arbetsprövning, arbetsträning hos ASF.

knapp_GR_readMore

Förstudie Prova vägar vidare Bollnäs

Syfte med förstudien är att ta fram förslag till arbetssätt, utvecklade i samverkan, som är realistiska och genomförbara i ordinarie verksamhet med målet om att personer med pågående sjukskrivning och huvudsaklig försörjning ekonomiskt bistånd, får adekvat stöd att bedöma arbetsförmåga. 

Målsättningen är att förstudien leder till att identifiera en plan för hur vägen framåt skulle kunna se ut för att parterna i framtiden kan dela kunskap och syn på arbetsförmåga. 

knapp_GR_readMore

Förstudie Psykisk ohälsa Gävle kommun

Insatsen syftar till att kartlägga personer med psykisk ohälsa 16 - 65 år som har försörjning via offentliga medel. Kartläggningen ska ge en god statistisk bild över individer med psykisk ohälsa i Gävle och ge svar på hur många individer det rör sig om, var i offentlig verksamhet man har sin försörjning/aktivitet, uppdelat per insats (specificera även de utan insats), ersättningsformer och samhällskostnader. 

Underlaget ska ligga till grund för att identifiera strategier och insatser för att i ett nästa steg bedöma vilka fokusområden och insatser som är bäst lämpar sig för att möta behov hos målgruppen.

knapp_GR_readMore

Förstudie Mysam Ljusdal - Kartläggning sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning

Förstudien syftar till att undersöka förutsättningar och identifiera behov som är designade och adekvata samordningsinsatser för sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.

Förstudiens två huvudspår:
1. Kartläggning av behovsgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning i Ljusdals kommun.
2. Utreda förutsättningar för insatser och tillämplig metod för målgruppen sjukskrivna personer med psykisk funktionsnedsättning, för integration på arbetsmarknaden.

Kartläggningen ska ligga till grund för ett beslut om genomförande av insats och upprättande av en genomförandeplan.

knapp_GR_readMore


2019

Supported Employment coach - Gävle

SE - coach Gävle syftar till att ge målgruppen unga med aktivitetsersättning i det förstärkta samarbetet ett bättre stöd och kortare väg till arbete/studier genom ett mer anpassats stöd. 
En särsklit anställd Supported Employment Coach (SE-coach) ansvarar för de fördjupande individuella stödet med insatsens deltagare.

knapp_GR_readMore

 

Förstudie om förutsättningar för start av Fontänhus i Sandvikens kommun

Förstudien syftar till att ta reda på om det finns förutsättningar för att starta ett Fontänhus i Sandviken. Under insatsen kommer man att arbeta med hur Fontänhusmodellen ser ut samt undersöka hur det skulle kunna finansieras. 
Förstudien kommer att kartlägga hur behovsgruppen (personer med psykisk funktionsnedsättning utan sysselsättning) ser ut. Förstudien kommer även undersöka om angränsande kommuner är intresserade.

knapp_GR_readMore

Förstudie Naturbaserad Grön rehab Hofors

Syftet med insatsen är att pröva om det finns förutsättningar för att i samverkan med Samordningsförbundets parter etablera en grön rehabiliteringsverksamhet med bäring på målgruppen som har behov av samordnad rehabilitering.

knapp_GR_readMore

2018

IPS - Hudiksvall

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS (Individual placement and support) modellen.

IPS-modellen syftar till att erbjuda målgruppen en evidensbaserad modell för rehabilitering som leder till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning samt att sprida kunskap om IPS-modellen.

knapp_GR_läsRapport

2017

Mötesplatser och information Gävle 

Samordningsförbund Gävleborg avsatte medel för utveckling av myndighetssamverkan och ett arbetssätt som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. 
Samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Gävle Kommun.

knapp_GR_läsRapport

2016

Mötesplatser och information Ljusdal 

Samordningsförbund Gävleborg avsatte medel för utveckling av myndighetssamverkan och ett arbetssätt som syftar till att nyanlända snabbare ska etableras och nå egen försörjning. 
Samverkansparter; Arbetsförmedlingen, Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten), Migrationsverket och Ljusdal Kommun.

knapp_GR_läsRapport

Gemensam kartläggning och SUS

Samordningsförbund Gävleborg genomför insatsen med extra tilldelning av medel från staten för att genomföra en lokal behovsanalys samt ta fram en plan för aktiva insatser utifrån den genomförda behovsanalysen. Insatser ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Behovsanalysen kommer att innehålla en beskrivning av behovet att utveckla samverkan och individuellt anpassat stöd för målgrupperna. 

Samverkansparter; Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

knapp_GR_läsRapport