MYSAM - myndigheter i samverkan

MYSAM-grupper är lokala chefsgrupper för samverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar ur ett kommungeografiskt perspektiv. I MYSAM-grupperna ingår lokala företrädare för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunernas berörda förvaltningar. MYSAM-gruppernas syfte är att säkerställa en tydlig struktur för samverkan kring rehabilitering samt utveckla lokala samverkansformer för att stödja personer att uppnå egen försörjning.

MYSAM-grupperna är en viktig kanal och förutsättning för Samordningsförbund Gävleborgs verksamhet. MYSAM-grupperna kartlägger och analyserar gemensamma utvecklingsbehov och beslutar om lokala samverkansinsatser. 

Grey Line 240Px
Samordningsförbundet har i uppdrag att stödja utvecklingen av MYSAM-grupper i länet. 

Länsledning Välfärd, (företrädare för kommunerna och Region Gävleborg) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tillsammans i en arbetsgrupp under våren 2016 arbetat fram former för strategisk samverkan kopplat till de kommungeografiskt organiserade chefsgrupperna s.k. Mysam-grupper - myndigheter i samverkan, som finns eller är under bildande i Gävleborgs län. Arbetsgruppen som tillsattes enades och antog beslut om gemensam struktur för samarbete 2016-05-20. Se beslutat förslag här.

Grey Line 240Px

 

Verksamhetsåret 2021 kommer samordningsförbundet fortsatt främja utveckling och stöd för MYSAM-grupperna i länet genom att:

  • Aktivt delta vid MYSAM-gruppernas möten
  • Initiera och stödja genomförande av lokala workshops och arbetskonferenser
  • Medverka vid inventering och analys för utveckling av lokala samverkansgrupper
  • Erbjuda MYSAM-grupper fortbildning och inspirationsdagar
  • Stödja lokal och regional samverkan 
  • Finansiera processledning och administrativt stöd för Mysam-grupperna i länet
  • Avsätta medel för lokala samverkansinsatser som respektive Mysam-grupp förfogar över

 

Länkar för kontakt och information till lokala MYSAM-grupper 

Mysam Bollnäs

Mysam Ockelbo

Mysam Gävle

Mysam Ovanåker

Mysam Hofors

Mysam Sandviken

Mysam Hudiksvall

Mysam Söderhamn

Mysam Ljusdal

Mysam Nordanstig

 

 

 

 

 

 


Uppdragsbeskrivning - medverkande i Mysam  

Ikon Gr Laddaned

Grey Linenns

 MYSAM verkar genom att:

                      • upprätta lokala handlingsplaner
                      • uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa
                      • uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan
                      • genomföra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsspridning
                      • följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och insatser